За Района

ЗА района

Село Горно Къпиново

Село Горно Къпиново се намира в Източните Родопи. В подножието на връх Вейката и ЗМ Гюмюрджински Снежник. Селото е разположено по левия бряг на река Къзълач, която извира на 3 км над селото от местността Караджова падина на границата с Гърция. Горно Къпиново е най-южното населено място в България.

Защитена местност Гюмюрджински Снежник е планински рид в южната част на Източните Родопи, на юг от горното поречие на река Върбица, рида достига до държавната граница с Гърция и обхваща района на вр. Вейката, най-южната точка на България. ЗМ Гюмюрджински Снежник се простира от запад на изток на около 27 – 30 км, а ширината й достига до 15 км. С площ от 1926ха, ЗМ Гюмюрджински Снежник е най-голямата защитена местност в Източни Родопи, обявена през 2003г. за опазване на вековни букове и смесени гори и находища на застрашени видове растения и животни: скален орел, малък ястреб, черен кълвач, кафява мечка. В района се срещат 11 вида растения и 5 вида животни, включени в Червената книга на България. Ценни са горите от планински явор и находище на родопски крем, единствено в Източните Родопи. Запазени са яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 години.